• 20th, Четвер, Березень 2014

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2014 року                                                                                № 12

смт Гребінки

Про затвердження проекту “Програми охорони навколишнього середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки”

Заслухавши інформацію селищного голови Збаращенко Н.С. про подання Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області від 28.02.2014 року № 1715 вих. 14 про усунення порушень вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншого законодавства та відповідно до п. 2   ст. 33  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки”  та Заходів щодо виконання  Програми згідно додатку № 1.

2. Оприлюднити проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” на сайті Гребінківської селищної ради.

3. Рекомендувати постійній комісії Гребінківської селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій (голова Силенко В.М.) розглянути проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” і внести зауваження та пропозиції.

4. Після спливу місячного терміну з дня опублікування на сайті винести для затвердження на чергову сесію Гребінківської селищної ради  “Програму охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014-2020 роки” з врахуванням зауважень і  пропозицій громадськості та постійної комісії селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Руденка В.М.

Селищний голова                                                                 С.Збаращенко

Додаток № 1

до рішення виконкому № 12

від 17.03.2014 року

ПРОГРАМА (Проект)

охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 – 2020 роки

1.Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена виконкомом Гребінківської селищної ради відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991року; Постанови КМУ “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”  від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами: Постанова КМУ від 21.10.2009року) та враховуючи “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” від 04.12.2006 року № 367.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на території,  підвідомчій селищній раді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

2.Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Гребінківської селищної ради та обгрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Гребінківської селищної ради характеризується відносною стабільністю показників – однак багато проблем потребують вирішення:

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси селищної ради і здоров’я людей.

Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях,  поблизу річки Протока та водоймищ, в зоні житлової забудови – і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради є організація робіт по вивозу відходів з приватного сектору та локалізація стихійних звалищ.

2. Стан озеленення на території селищної ради потребує подальшого розширення та коригування.

Зелені насадження в селищі представлені центральним парком – 2,0 га, бульваром по вулиці Леніна з  величних тінистих дерев, які посаджені ще в минулому столітті – 3,0 га, сквером в  районі ПАТ “Саливонківський цукровий завод” – 3,5 га, сквером в районі залізниці і вулиці Білоцерківська – 2,5 га.

Насадження обмеженого користування представлені озелененими територіями присадибної забудови, шкіл, дитячих садків, стадіону і т.п.

Зелені насадження досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

3.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями селищної програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є:

1. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.

2. Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів.

3. Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.

4. Покращення якості питної води.

5. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

6. Охорона і раціональне використання земель.

7. Озеленення, благоустрій селища, збереження природно-заповідного фонду.

8. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

9. Екологічна освіта і виховання.

4. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу селища та навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

– збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної   води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення  Гребінківської селищної  ради;

– покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

– покращення стану зелених насаджень на території Гребінківської селищної ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території селищної ради.

5. Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів місцевого фонду охорони навколишнього середовища ( надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. Фонд охорони навколишнього середовища утворюється у відповідності з Положенням про фонд охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради (додаток № 2 до Програми).

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях селищної ради.

6.Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної  ради передбачена шляхом виконання заходів,  наведених в додатку 1 до Програми.

Додаток № 1

до Програми охорони навколишнього

природного середовища Гребінківської

селищної ради на 2014-2020 роки

ЗАХОДИ (ПРОЕКТ)

Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради на 2014 – 2020 роки

п/п

Зміст заходів

Термін вико-нання

Джерело фінансу-вання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

1 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради

1.1.

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного

стану річки Протока та водоймищ на території селищної ради

2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств та фізичних осіб

Виконком, ПАТ “Саливонківсь-

кий цукровий завод”, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.

1.2. Санітарна очистка прибережних смуг річки Протока та водоймищ селища 2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств та фізичних осіб

Виконком, ПАТ “Саливонківсь-

кий цукровий завод”, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.

1.3

Облаштування зон санітарної охорони водозаборів, в тому числі:

– Виготовлення проекту зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання

2014 -2020 роки

Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, ПАТ “Гребін-

ківський ма-

шинобудівний

завод”, ТДВ “Агропрогрес”, ДП ДГ “Сали-вінківське”

1

2

3

4

5

2

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.1

Ліквідація наслідків буреломів

-“- -“- Виконком
2.2.

Озеленення вулиць на території селищної ради, розширення паркових зон

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.1

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами та амброзією

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.2

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.3

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

-“- Місцевий бюджет Виконком селищної ради
2.2.4

Утримання газонів та узбіччя центральних доріг селища, парків та скверів на території ради:

1. придбання садово-паркового інвентарю, устаткування та механізмів;

2. фінансування робіт

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком селищної ради
3.

Розвиток земельних відносин та охорона земель

-“- Місцевий бюджет Виконком
3.1

Проведення заходів щодо недопущення підтоплення земель

2014 -2020 роки Місцевий бюджет, кошти фізичних осіб Виконком, ТОВ “Тихий Дніпро”, ФОП Вакуленко Ю.О., ФОП Грюканова О.О.
3.2

Покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ

-“- Місцевий

бюджет

Виконком
3.3

Дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами

2014 -2020 роки Місцевий бюджет, кошти підпри-ємств Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, ПАТ “Гребін-

ківський ма-

шинобудівний

завод”, ТДВ “Агропрогрес”, ДП ДГ “Сали-вінківське”

1

2

3

4

5

3.4

Зниження забруднення атмосферного повітря до рівнів гранично допустимих концентрацій  на території селищної ради

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком
4

Санітарна очистка селища

2014 -2020 роки Місцевий бюджет Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, КП

“Гребінківсь-

кий ККП”

4.1.

Розроблення Схеми санітарної очистки селища

2014 -2015 роки Місцевий бюджет Виконком,

КП “Гребінків-

ське ЖКГ”, КП

“Гребінківсь-

кий ККП”

Заступник селищного голови                                                       В.М.Руденко

Додаток № 2

до Програми охорони навколишнього

природного середовища Гребінківської

селищної ради на 2014-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про фонд охорони навколишнього природного середовища Гребінківської селищної ради

1.Фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) є складовою частиною селищного бюджету Гребінківської селищної ради.

2. Фонд  створено  з  метою   фінансування   природоохоронних заходів  та  заходів,  пов’язаних  з  раціональним використанням і збереженням  природних  ресурсів  (далі   –   природоохоронні   та ресурсозберігаючі заходи).

3. Фонд формується за рахунок частини коштів, що надійшли від сплати   екологічного   податку  та   інших  джерел,  визначених законодавством.

4. Розподіл коштів Фонду здійснюється виконкомом селищної ради. Головний Розпорядник коштів Фонду – сесія селищної ради

5. Координацію роботи визначених розпорядників здійснює постійна комісія Гребінківської селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій (голова Силенко В.М.).

6. Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт в межах екологічної Програми, яка затверджується сесією селищної ради, відповідно до  “Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.

7. Витрати фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду про­ва­ди­ть­ся в межах надходження коштів до нього у вс­та­но­в­ле­н­о­му законо­да­в­с­т­вом порядку.

8. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний бюджетний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  №1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

9. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору до Фонду здійснюють органи державної податкової служби.

10. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здій­с­нює­ головний розпорядник коштів.

Головний розпорядник коштів:

– одержує звіти від Виконавців природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетних коштів) і аналізує ефективність витрачання коштів.

11. Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не під­ля­га­ють, пере­хо­дять на наступний рік і використовуються на цілі, пе­редбачені цим По­ло­женням.

12. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед територіальною громадою.

Заступник селищного голови                                                        В.М.Руденко

Категорія: Рішення сесій