• 17th, Вівторок, Листопад 2015

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 10 листопада 2015 року                                                             № 9-І-VІІ

смт Гребінки

Про затвердження Положення про постійні комісії

Гребінківської селищної ради

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити Положення про постійні комісії Гребінківської селищної ради (згідно додатку № 1).

Селищний голова                                              Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

ДОДАТОК № 1

до рішення селищної ради

від 10 листопада 2015року

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Гребінківської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підго­товки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради.

1.2. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.3.        Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

1.4.        До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради. Секретар ради координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

1.5.        Голова комісії обирається радою за поданням селищного голови. Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загальної кількості складу ради.

1.6.        Заступник голови комісії і секретар комісії обирається на засіданні постійної комісії.

1.5. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

1.7.         Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.8.         Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

1.9.         Постійні комісії діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій селищної ради, прийнятими у межах її компетенції, цим Положенням.

1.10.        Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяль­ності постійних комісій здійснюється виконавчим комітетом.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною іні­ціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економіч­ного розвитку селища, селищного бюджету, звіти про виконання прог­рам і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток від­повідних галузей господарського і соціально-культурного будівницт­ва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проек­ти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на се­сіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.2 Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради, здійснюють
контроль за виконанням рішень ради.

2.3.         Постійні комісії у випадках, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

2.4.         Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і
вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1.         Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої обов’язки з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.2.         Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісії, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3.3.         Проект порядку денного чергового засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії.

3.4.         Додаткові питання включаються до порядку денного засі­дання постійної комісії за рішенням її голови, а у разі його відсутності – заступником голови постійної комісії.

3.5.         Секретар комісії забезпечує участь членів комісії на за­сіданнях і не пізніше як за три дні до засідання сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

4.1. Засідання постійної комісії скликається в міру необхід­ності, але не рідше 1 разу в квартал і є правомочним, якщо в ньо­му бере участь більше половини від загального складу комісії.

4.2.         Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії особисто.

4.3.         Порядок ведення затверджується безпосередньо на засі­данні постійної комісії.

4.4.         Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

4.5.         В окремих випадках, за відсутністю члена постійної комі­сії з поважних причин, він може висловити свою пропозицію письмово.

4.6.         За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

5. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1.   Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5.2. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки, рекомендації, прийняті у їх правомочному складі на їх спільних засіданнях, підписуються головами постійних комісій.

5.3.   Контроль за виконанням висновків та рекомендацій постійної комісії здійснює секретар постійної комісії.

Секретар  ради                                      О.І.Красовська

Категорія: Рішення сесій