• 23rd, Понеділок, Лютий 2015

ДОДАТОК № 3

до селищної ради від

12.11.2014 року № 353-XXV-VI

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

щодо визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів у  смт Гребінки

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Гребінківської селищної  ради; 08662, смт Гребінки, вул. Леніна, 2.

2. Перелік послуг:

збирання, вивезення (перевезення) твердих, великогабаритних, ремонтних відходів у складі побутових відходів на відповідній території обслуговування селища Гребінки.

3. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення Гребінківської селищної ради від 12.11.2014 року № 353-XXV-VI

4. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Заступник селищного голови:  Руденко Василь Миколайович, тел. 7-19-07

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

5.1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

5.2. Наявність достатньої кількості спеціально обладнаних сучасних транспортних засобів різних типів, для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території.

5.3. Наявність сучасної матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів.

5.4. Здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.

5.5. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів.

5.6. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.

5.7. Розрахунок вартості надання послуг з вивезення побутових відходів.

5.8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.

5. 9. Наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців).

5. 10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага:

повторне використання;

– використання як вторинної сировини;

– отримання електричної чи теплової енергії;

– захоронення побутових відходів.

5.11. Створення системи управління якістю.

5.12. Створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

5.13. Дотримання графіка надання послуг з вивезення побутових відходів у смт Гребінки.

5.14. Наявність інвестиційної програми (програми капітальних витрат) розвитку підприємства, включаючи заходи щодо підвищення якості надання послуг з вивезення побутових відходів, в тому числі придбання сучасної спецтехніки, контейнерів для збору твердих та великогабаритних побутових відходів, впровадження роздільного збирання побутових відходів, тощо.

5.15 Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1 Заява на участь у конкурсі.

6.2 Копія Статуту підприємства.

6.3 Копія довідки ЄДРПОУ.

6.3 Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

6.4 Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма № 1, форма № 2) за останній звітний період.

6.5 Оригінал довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами (станом на момент подачі конкурсної документації).

6.6 Інформація про обсяги надання послуг зі збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік та досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

6.8 Копію ліцензії на право здійснення збору і вивозу побутових відходів (надається у випадку введення обов’язкового ліцензування);

6.9  Довідка в довільній формі, яка містить відомості про підприємство (учасника конкурсу):

а) реквізити (назва, адреса – юридична та фактична, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

7. Вимоги до конкурсних пропозицій:

7.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та/або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених Конкурсною документацією.

7.2. У разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.

7.3. У разі відмови учасника конкурсу надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій Конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.

7.4. Учасник конкурсу може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

7.5. Кожен учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

7.6. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою  конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

7.7. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника конкурсу та підпис уповноваженої особи (осіб). Усі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.

7.8. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник конкурсу.

7.9. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

8. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

8.1. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

– вартість послуг – до 20 (двадцяти) балів;

– кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) – до 20 (двадцяти) балів;

– наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог чинних стандартів, нормативів, норм та правил – до 20 (двадцяти) балів;

– фінансова спроможність учасника конкурсу – до 10 (десяти) балів;

– рівень забезпеченості обладнанням учасника конкурсу матеріально-технічним – до (десяти) 10 балів;

– співбесіда – до (двадцяти) 20 балів;

Сукупно – до 100 (сто) балів;

– винагорода за повноту складання заявки + 5 (п’ять) балів;

– наявність інвестиційних програм та пропозиції щодо їх залучення + 5 (п’ять) балів;

Максимально можлива кількість – до 110 (сто десять) балів;

8.2. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець конкурсу визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

9. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

9.1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту Конкурсної документації до організатора конкурсу.

9.2. Організатор конкурсу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення на запит учасника конкурсу.

9.3. У разі надходження 2 (двох) і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту Конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 (трьох) робочих днів.

9.4. При проведенні організатором конкурсу зборів учасників конкурсу з метою надання роз’яснень щодо змісту Конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом 3 (трьох) робочих днів усім учасникам конкурсу.

9.5. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

9.6. У разі несвоєчасного внесення змін до Конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

10.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій: особисто або надсилається поштою.

10.2. Місце прийому конкурсних пропозицій: 08662, смт Гребінки, вул. Леніна, 2.

10.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: дата: 30 березня 2015 року;час: 9.00.

10.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

10.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

10.6. Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

10.7. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження.

10.8. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана Конкурсну документацію.

10.9. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

11. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

11.1. Місце: 08662, смт Гребінки, вул. Леніна, 2.

11.2. Дата: 30 березня 2015 року.

11.3. Час: 10.00

11.4. До участі у процедурі розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями організатор конкурсу допускає учасників конкурсу (суб’єкти господарювання – юридичні особи), якого представляє керівник підприємства.

У разі, якщо учасника конкурсу представляє інша уповноважена ним особа, необхідно надати оформлену згідно з вимогами чинного законодавства довіреність на представництво інтересів та право підпису документів від імені учасника конкурсу, копію документа, який підтверджує повноваження керівника на підпис такої довіреності, а також мати при собі оригінал документа що засвідчує його особу.

Копії документів, які засвідчують особу представника учасника конкурсу повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

11.5. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

11.6. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено Конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

11.7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

11.8. Після розкриття конвертів, внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

11.9. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

· учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим Конкурсною документацією;

· конкурсна пропозиція не відповідає Конкурсній документації;

· встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

· учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

12 Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

–  неподання конкурсних пропозицій;

–  відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5 Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у смт Гребінки.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 (десяти) календарних днів підготовку нового конкурсу.

12.1. Конкурсні пропозиції, які не було відхилено, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

12.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсну пропозицію якого визнано найкращою за результатами оцінки.

12.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

12.4. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

12.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 (трьох) календарних днів усім учасникам конкурсу.

Заступник селищного голови               (підпис)               В.М.Руденко


ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок конкурсного відбору

виконавців з надання послуг з вивезення твердих

побутових відходів на території смт Гребінки

1. Загальні положення.

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 21 Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів”.

1.2.  Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсного відбору виконавців з надання  послуг з вивезення побутових відходів на території смт Гребінки (далі – конкурс).

1.3. Метою проведення конкурсу є надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів, розвиток ринкових відносин, ліквідація монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

– відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

– доступність інформації про конкурс;

– об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

– поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Конкурс проводиться за умови:

· включення органом місцевого самоврядування зазначених послуг до переліку житлово-       комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;

· закінчення строку дії або розірвання договору на виконання послуг;

1.6. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи):

· установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

· які можуть забезпечити належне, якісне та в повному обсязі виконання обов’язків щодо надання послуг з вивезення побутових відходів (відповідно визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

· уповноважені на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кількість учасників конкурсу не обмежується.

1.7. Відповідно до статті 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

2. Терміни та визначення.

2.1. Поняття, що використовуються у Порядку, мають таке значення:

Організатор конкурсу –Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради.

Учасник конкурсу– суб’єкт господарювання (юридична особа), що подав конкурсну пропозицію.

Конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються (надаються) організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу.

Заявка – сукупність документів, що подаються для отримання конкурсної документації.

Територіальний принцип – надання Послуг Споживачам у чітко визначених межахсмт. Богородчани (адміністративної територіальної одиниці).

Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Якість житлово-комунальної послуги – сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства.

Виконавець – суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

Послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності  людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Великогабаритні відходи – тверді відходи, розміри яких перевищують 50x50x50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх уконтейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра.

Ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров’я  людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

2.2.  Інші терміни та поняття що використовуються в Положенні, наведені в законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про відходи”, постановах Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів”, від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”.

3. Порядок організації і проведення конкурсу

3.1 Організація і проведення конкурсу здійснюється Виконавчим комітетом Гребінківської селищної ради (далі – організатор конкурсу) у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2 Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує Конкурсну документацію щодо визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів у  смт Гребінки (далі – Конкурсна документація), яка містить таку інформацію:

3.2.1 Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

3.2.2 Перелік послуг.

3.2.3 Підстава для проведення конкурсу.

3.2.4 Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

3.2.5 Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

· матеріально-технічної бази;

· працівників відповідної кваліфікації;

· досвіду роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

· вартість надання послуг;

· відповідність критеріям якості надання послуг;

· дотримання графіка вивезення побутових відходів, погодженого з органом місцевого самоврядування.

3.2.6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

3.2.7. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам.

3.2.8. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня   відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

3.2.9. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п’ятьма поверхами, кількість мешканців таких будинків;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації,  центрального  опалення, водо- та газопостачання);

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

відомості про балансоутримувачів будинків;

наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

характеристика під’їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності).

3.2.10. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації,  видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

У разі відсутності відповідного об’єкта поводження з побутовими  відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості, побутові відходи повинні перевозитися до найближчого об’єкта поводження з ними.

3.2.11. Вимоги до конкурсних пропозицій.

3.2.12. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

· вартість послуг;

· рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

· кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

· фінансова спроможність учасника конкурсу;

· строки надання послуг;

· наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

· підвищення якості послуг та зниження їх вартості;

3.2.13 Можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

3.2.14 Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

3.2.15 Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

3.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, які не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

3.3.1. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

3.3.2. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

3.4. Склад конкурсної комісії затверджує організатор конкурсу.

3.5. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та учасників конкурсу.

3.6. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити інформацію, передбачену пунктами 3.2.1. – 3.2.4., 3.2.8. – 3.2.10., 3.2.14. – 3.2.15. Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

3.7. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 (тридцять) календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

3.8. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом 3 (трьох) робочих днів після  надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

3.9 Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

3.10. Організатор конкурсу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення пророз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

3.11. У разі надходження 2 (двох) і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 (трьох) робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається або надається усім учасникам зборів.

3.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

3.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів.

4. Подання документів

4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та/або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією:

4.1.1  Заява на участь у конкурсі за формою (додаток).

4.1.2 Копія Статуту.

4.1.3 Копія довідки ЄДРПОУ.

4.1.4.Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

4.1.5 Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма № 1, форма № 2) за останній звітний період.

4.1.6 Оригінал довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами.

4.1.7 Оригінал довідки відповідних органів Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України.

4.1.9 Документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання:

o кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання;

o наявність власної ремонтної бази;

o наявність необхідної кількості контейнерного парку тощо.

4.1.10. Документи, що містять відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік.

4.1.11. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби і довідки про проходження ними технічного огляду.

4.1.12.Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів (GPS), найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації.

4.1.13. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

4.1.14. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

4.1.15. Довідки про наявності працівників (водіїв, операторів) відповідної кваліфікації.

4.1.16. Документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.

4.1.17. Документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання:

кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

4.1.18. Інформація про наявність диспетчерської служби.

4.1.19. Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання) належного рівня якості.

4.2.  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

4.3.  Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

4.4.  Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

4.5.  Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

4.6  Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

5. Проведення конкурсу

5.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені Конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

5.2. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

5.3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено Конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

5.4. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

5.5. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

· учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим Конкурсною документацією;

· конкурсна пропозиція не відповідає Конкурсній документації;

· встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

· учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

5.6. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

· неподання конкурсних пропозицій;

· відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5.5 Порядку.

5.7. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 (десяти) календарних днів підготовку нового конкурсу.

6. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

6.1.  Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 5.5. Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у Конкурсній документації.

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам надано у

Конкурсній документації.

6.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учаснику конкурсу, що подав конкурсній  комісії  проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів: інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

6.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

6.4. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

6.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

6.6. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 (трьох) календарних днів усім учасникам конкурсу.

6.7. Організатор конкурсу протягом не більш як 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території обслуговування міста, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як 5 (п’ять) років.

6.8. З переможцем конкурсу протягом 10 (десяти) календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території обслуговування міста, відповідно до Типового договору на надання послуг з вивезення побутових відходів у смт. Богородчани за територіальним принципом.

6.9. У разі, якщо в конкурсі взяв участь тільки 1 (один) учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території обслуговування смт Гребінки, межі якої були визначені умовами конкурсу, повинен становити 12 (дванадцять) місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

6.10. Переможець конкурсу має право, за бажанням, укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

7.2. У разі порушення законодавства при проведенні конкурсу або підписанні договору результати конкурсу та/або договору визнаються недійсними в суді і призначається новий конкурс не пізніше ніж через 10 (десять) днів після набрання чинності рішення суду.

Заступник селищного голови                                           В.М.Руденко

Категорія: Новини